PROJEKT UE „Wdrożenie strategii wzorniczej drogą optymalnego rozwoju firmy PREDOM – KLIMATECH”

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Beata Durał Predom – Klimatech poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności.

BENEFICJENT:

BEATA DURAŁ PREDOM – KLIMATECH, 38-400 Krosno, ul. Kazimierza Pużaka 61

PROJEKT NR:

POPW.01.04.00 – 18 – 0006 / 20

OKRES REALIZACJI:

01.10.2020 – 31.03.2022

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję / Etap II.

PLANOWANE EFEKTY:

Podstawowym rezultatem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Klimatech w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa co przełoży się na wdrożenie nowego produktu na rynek, a także:

EFEKTY RZECZOWE:

WARTOŚĆ PROJEKTU:

3 644 192.00 PLN

DOFINANSOWANIE:

1 977 750.00 PLN

OSOBA DO KONTAKTU:

BEATA DURAŁ PREDOM – KLIMATECH

38-400 Krosno, ul. Kazimierza Pużaka 61

T: +48 13 420 05 10

projektue@klimat.net.pl

www.klimat.net.pl/