PROJEKT UE "AUDYT WZORNICZY"

Informacje o projekcie

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa PREDOM-KLIMATECH poprzez zwiększenie potencjału firmy w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wykorzystywania wzornictwa we własnej działalności, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek.

W wyniku przeprowadzonego audytu przedsiębiorstwo uzyska informację zwrotną na temat silnych stron wzorniczych, które warto rozwinąć w firmie; słabych stron wzorniczych, które należy wyeliminować; szans i zagrożeń w otoczeniu zewnętrznym oraz kompetencji, które należałoby rozwinąć w celu poprawy pozycji konkurencyjnej.

W oparciu o wyniki audytu oraz związane z nim analizy, sformułowane zostaną wnioski dotyczące dalszych kierunków rozwoju wypracowane przez ekspertów, przy udziale przedsiębiorcy.

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

BENEFICJENT:

BEATA DURAŁ PREDOM – KLIMATECH, 38-400 Krosno, ul. Kazimierza Pużaka 61

PROJEKT NR:

POPW.01.04.00 – 18 – 0080 / 18

TYTUŁ PROJEKTU:

Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju firmy PREDOM – KLIMATECH

OKRES REALIZACJI:

03.06.2019 – 25.09.2019

ŻRÓDŁO FINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Ośpriorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.